Επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα

 •  Σχεδιασμός συστημάτων παραγωγής με την χρήση μεταξύ άλλων, μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας και ψηφιακής προσομοίωσης, για την λήψη αποφάσεων σχεδιασμού
 • Προγραμματισμός και έλεγχος της λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής, όπου περιλαμβάνονται θέματα όπως: Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP), Προγραμματισμός Παραγωγικών Πόρων (MRP II), Έλεγχος σε Επίπεδο Εργοστασίου (Shop Floor Control), Just In Time Manufacturing, και Προγραμματισμός Πόρων σε Επίπεδο Επιχείρησης (Enterprise Resources Planning – ERP)
 • Χρονοπρογραμματισμός συστημάτων παραγωγής με την χρήση μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας, Εμπειρικών Κανόνων (Heuristics) και μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Χρονοπρογραμματισμός συστημάτων παραγωγής με την χρήση μεθόδων Λήψης Αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων
 • Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων πραγματικού χρόνου (Real Time Decision Making)
 • Μέθοδοι και εφαρμογές πληροφορικής τεχνολογίας για τον συγχρονισμό και την ολοκλήρωση κατανεμημένων συστημάτων παραγωγής
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)
 • Ευελιξία συστημάτων παραγωγής, μοντελοποίηση και μέθοδοι ποσοτικοποίησης
 • Προσαρμοστικά συστήματα παραγωγής (Adaptive Manufacturing Systems – Adaptive Planning – Scheduling – Maintenance)
 • Εφαρμογές της θεωρίας του χάους στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, και έλεγχο των συστημάτων παραγωγής
 • Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων λογισμικού με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό δικτύων και συστημάτων παραγωγής εξατομικευμένων προϊόντων (Design and planning of manufacturing networks and systems for customization)
 • Αποκεντρωμένα συστήματα και δίκτυα παραγωγής για την παραγωγή μαζικά εξατομικευμένων προϊόντων, (Decentralized Manufacturing Systems and Networks for Mass Customisation)
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός δικτύων παραγωγής εξατομικευμένων προϊόντων μέσω mobile apps, βασιζόμενα σε  cloud technology, Internet of Things (IoT), Cyber Physical Systems (CPS), Wireless Sensor Networks (WSN)
 • Νέες μέθοδοι Εκπαίδευσης του Μηχανολόγου Μηχανικού μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών εκπαίδευσης βασισμένων στο μοντέλο “Teaching Factory” και “Learning Factory”.
 • “Ανάπτυξη μεθόδου λήψης αποφάσεων για τον χρονοπρογραμματισμό συστημάτων παραγωγής – Εφαρμογή στις Βιομηχανίες Συνεχών Διαδικασιών”, http://dx.doi.org/10.12681/eadd/11836
 • Ογδόντα πέντε (85) εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση
 • Είκοσι (20) κεφάλαια σε βιβλία
 • Εκατόν δέκα οκτώ (118) εργασίες σε πρακτικά  έγκριτων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κρίση στο πλήρες κείμενο της εργασίας
 • Δέκα (10) editorials σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων
 • Τρία (3) White Papers
 • Εξήντα (60) Τεχνικές Εκθέσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων (επιλεγμένες)
 1. Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών (Α.Π. 4/12-04-2016)
 2. Διευθυντής Εργαστηρίου Δυναμικής Μηχανών, Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών (Α.Π. 8/19-07-2016)
 3. Αναπληρωτής Πρόεδρος, Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Δεκέμβριος  2017 έως σήμερα) (ΦΕΚ 582/15-11-2017), (ΦΕΚ 142/03-08-18)
 4. Διευθυντής Προγράμματος Προπρυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Α.Π. 6/24-01-2018)
 5. Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Α.Π. 11/06-03-2018), (ΦΕΚ 2971-24/07/18)
 6. Διευθυντής Κατασκευαστικού Τομέα, Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών 2015 – 2017 (Α.Π. 2/29-10-2015 – 1η Θητεία και 10/28-06-2016 – 2η Θητεία)
 7. Αναπληρωματικό Μέλος Συγκλήτου, Πανεπιστημίου Πατρών (Α.Π. 1133/39411-03/12/2018), (ΑΔΑ:6Ε274669Β7Θ-ΘΘΒ)
 8. Αναπληρωματικό Μελος Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστημίου Πατρών (Α.Π.237/27224 -05/09/2018), (ΑΔΑ:ΩΘΕΙ469Β7Θ-ΡΩΚ)
 9. Μέλος της επιτροπής ΟΜΕΑ (ΟΜάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης) για την αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Α.Π.: 141/31-01-2014, 6/24-01-2018)
 10. Αναπληρωματικό Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών για την περίοδο 2019-2022 (ΑΔΑ:ΨΟΕΧ469Β7Θ-2ΦΘ)
 1. Αναπληρωτής Καθηγητής (Εκλογή Οκτώβριος 2015 έως Νοέμβριο 2019) στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών με αντικείμενο “Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου Συστημάτων Παραγωγής”, (ΦΕΚ 1043/15-10-15)
 2. Επίκουρος Καθηγητής (Εκλογή Απρίλιος 2010 έως Οκτώβριο 2015) στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών με αντικείμενο “Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου Συστημάτων Παραγωγής” (ΦΕΚ 557/30-04-14 & ΦΕΚ 292/13-04-10)
 3. Λέκτορας (Εκλογή Ιούλιος 2004 έως Απρίλιος 2010) στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών με αντικείμενο “Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου Συστημάτων Παραγωγής”, (ΦΕΚ 40/25-02-05)
 4. Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας (2002-2004) στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) με αντικείμενο “Προγραμματισμός και Έλεγχος Συστημάτων Παραγωγής”
 5. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Post-Doctoral Researcher) (1999-2001) και Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
 6. Κύριος Ερευνητής και Project Manager/Co-Principal Investigator από το 1995 έως σήμερα σε είκοσι-τρία (23) χρηματοδοτούμενα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα
 7. Καθηγητής Εφαρμογών επί τρία (3) χρόνια στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιώς (Τ.Ε.Ι), στην σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ)
 8. Συνεργασία με γνωστές Ευρωπαϊκές και Ελληνικές εταιρείες, οργανισμούς και ινστιτούτα στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: PIRELLI, VOLVO, FORD, DAIMLER-CHRYSLER, FIAT, DELCAM, FESTO, DASSAULT, BAE SYSTEMS, INTRASOFT, FRIGOGLASS, DELTA, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, EXALCO, LAMAPLAST, VW AutoEuropa, SAP, CRF, SIEMENS, ALFA Group, AKEO+, ATEC, AIRBUS, SANDVIK Coromant, UNINOVA, ATB Bremen, Carel Industries SpA, SingularLogic Cyprus Ltd, COMAU, ARCELIK, FORMTEC, PRIMA INDUSTRIE SPA, TAURON, N.BAZIGOS S.A., CEA, LANTEGY, SAFRAN
 9. Συνεργασία επί τρία (3) έτη με εταιρείες πληροφορικής τεχνολογίας  για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού παρακολούθησης προγραμματισμού και ελέγχου συστημάτων παραγωγής στα πλαίσια της εκπόνησης έργων σχετικών με τα ερευνητικά και τεχνολογικά του ενδιαφέροντα όπως οι ακόλουθες: EXALCO Α.Ε., για το έργο “Ανάπτυξη Βελτιωμένων Παραγωγικών Διεργασιών Διέλασης Αλουμινίου χρησιμοποιώντας Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής” (01-10-1993 έως 31-05-1994) BIDATA Α.Ε. (ALBIO DATA Α.Ε.), για το έργο “Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής”, (01-01-1995 έως 31-12-1995)
 10. Συμμετοχή στην προετοιμασία, συγγραφή και υποβολή μεγάλου  αριθμού προτάσεων Ερευνητικών Έργων σε χρηματοδοτούμενα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Ερευνητικά Προγράμματα. Σημαντικός αριθμός από τις προτάσεις αυτές εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση και έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία υπό την διαχείριση της Επιτροπής Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών, συμβάλλοντας στην ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, του Τμήματος Μηχαάνολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

 • Δ. Μούρτζης, “Τεχνολογία Μετασκευής Νημάτων και Νέες Τεχνολογίες Νηματοποίησης” Εκπαιδευτικές Σημειώσεις αντιστοίχου μαθήματος, ΤΕΙ Πειραιώς, – ΣΤΕΦ, 1988
 • Δ. Μούρτζης, “Ποιοτικός έλεγχος Ινών και Νημάτων”, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις αντιστοίχου μαθήματος, ΤΕΙ Πειραιώς, – ΣΤΕΦ, 1989
 • Δ. Μούρτζης, “Δομική Μηχανική Ινών και Νημάτων” Εκπαιδευτικές Σημειώσεις αντιστοίχου μαθήματος, ΤΕΙ Πειραιώς, – ΣΤΕΦ, 1989
 • Δ. Μούρτζης, και άλλοι, “Ορθογωνική Κοπή”, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2000 (link)
 • Γ. Χρυσολούρης, “Συστήματα Παραγωγής Θεωρία και Πράξη Μέρος Ι και ΙΙ” Εκπαιδευτικές Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2001, (Μετάφραση από το βιβλίο G. Chryssolouris, “Manufacturing Systems Theory and Practice”, Springer Verlang, New York, 1992, Δ. Μούρτζης και άλλοι)
 • Δ. Μούρτζης, “Παράδειγμα Προσομοίωσης Συστημάτων Παραγωγής”, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2001 (link)
 • Δ. Μούρτζης και άλλοι, “Εργαστήρια Μηχανουργείο Ι και ΙΙ», Εκπαιδευτικές Σημειώσεις για το εργαστήριο του αντιστοίχου μαθήματος, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019 (14η Έκδοση)
 • Δ. Μούρτζης και άλλοι, “Εργαστήρια Μηχανουργικής Τεχνολογίας Ι και ΙΙ”, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις για το εργαστήριο του αντιστοίχου μαθήματος, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019 (14η Έκδοση)
 • Δ. Μούρτζης και άλλοι, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης “Χρονοπρογραμματισμός Συστημάτων Παραγωγής”, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008 (3η έκδοση) (link)
 • Δ. Μούρτζης “Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών” Εκπαιδευτικές Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019 (link)

Διδακτικό Έργο

 • Εισηγητής σεμιναρίων σε συνεργασία με την βιομηχανία
 • Διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων “Δυναμική Μηχανισμών Ι“, (ΜΕΑ_411) και “Κινηματική Μηχανισμών“, (ΜΕΑ_324) και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων “Δυναμική Μηχανισμών Ι” και “Στοιχεία Μηχανών
 • Διεξαγωγή και οργάνωση των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων “Μηχανουργική Τεχνολογία Ι και ΙΙ” (ΜΕΑ_218 & 225) και “Μηχανουργείο Ι και ΙΙ”, (ΜΕΑ_115 & 127) (1995 και 2003 έως σήμερα)
 • Μηχανουργική Τεχνολογία και Εργαστήριο I και II”, (ΜΕΑ_218), (2005 έως σήμερα)
 • Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών – CNC”, (ΜΕΑ_ΚΥ9), (2006 έως σήμερα)
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Παραγωγής”, (ΜΕΑ_ΚΕ15), (2005 έως σήμερα)
 • Δημιουργία Εργαστηρίου στα πλαίσια του μαθήματος “Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών – CNC”, (ΜΕΑ_ΚΥ9) στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Μηχανολογικό Σχέδιο & Μηχανουργείο Ι & ΙΙ”, (ΜΕΑ_115 & 127), (2016 έως σήμερα)
 • Τεχνολογίες & Συστήματα Παραγωγής Αεροπορικών Κατασκευών”, (ΜΕΑ_ΑΜ28), (2018 έως σήμερα)
 • Μη Συμβατικές Μέθοδοι Κατεργασιών”, (ΜΕΑ_ΚΕ21), (2016 έως σήμερα)
 • Συνθετικές εργασίες, οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων και μαθημάτων

Διδακτικό Έργο σε Διεθνές επίπεδο με χρήση νέων Τεχνολογιών

 • Διάλεξη με θέμα “Industry 4.0 paradigm and its impact on future technology innovationστο πρόγραμμα IPODIA (https://ipodia.usc.edu/)   με συμμετοχή των: Πανεπιστήμιο Πατρών, Technion Israel Institute of Technology, and RWTH Aachen University-Germany
 • Διαλέξη με θέμα “Flexibility and Customisationστο πρόγραμμα IPODIA (https://ipodia.usc.edu/)   με συμμετοχή των: Πανεπιστήμιο Πατρών, Technion Israel Institute of Technology, and RWTH Aachen University-Germany
 • Διαλέξη με θέμα “Cloud Technologies, Quality of Services and IoT“ στο πρόγραμμα IPODIA (https://ipodia.usc.edu/)   με συμμετοχή των: Πανεπιστήμιο Πατρών, Technion Israel Institute of Technology, and RWTH Aachen University-Germany

Συμβολή στις Προπτυχιακές Σπουδές – Διπλωματικές & Σπουδαστικές Εργασίες

 • Επίβλεψη ογδόντα έξι (86) Σπουδαστικών και Διπλωματικών εργασιών στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, αρκετές από τις οποίες σε συνεργασία με παραγωγικές επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την λειτουργία των συστημάτων και δικτύων παραγωγής καθώς και του Digitalized Manufacturing.

Συμβολή στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

 • Συμμετοχή στις Συμβουλευτικές και Εξεταστικές επιτροπές τριάντα έξι (36) διδακτορικών διατριβών.  Είκοσι τρείς (23) Ολοκληρωμένες δύο (2) εκ των οποίων σε Διεθνές επίπεδο και δεκατρείς (13) σε Εξέλιξη.
 • Συμμετοχή σε Δεκαοκτώ (18) Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεκατέσσερις (14) Ολοκληρωμένες και πέντε (5) Σε Εξέλιξη

Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων

Κριτής Επιστημονικών άρθρων, βιβλίων και ερευνητικών έργων

 • Κριτής σε εξήντα τέσσερα  (64) διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων, ερευνητικών έργων και βιβλίων.

Κύριες Επιστημονικές Παρουσιάσεις

 • Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από (70) εβδομήτα  επιστημονικές παρουσιάσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες και Επιστημονικούς Οργανισμούς.

Διοργάνωση Συνεδρίων – Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών

 • Έχει συμμετάσχει με την ιδιότητα του Μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής στην διοργάνωση και διεξαγωγή δεκατεσσάρων (14) Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων καθώς και στην Επιστημονική Επιτροπή (International Program Committee) ενενήντα ένα (91) Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων

Έργα Εφαρμοσμένης και Βασικής Έρευνας

 • Στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και ειδικότερα στην εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας, ως Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, έχει συμμετάσχει σε εικοσι-τρία (23) ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δρώντας σε δέκα (10) από αυτά ως Project Manager / Co-Principal Investigator συνολικού προϋπολογισμού 25.134.002 € και σε δεκα-τρία (13) ως Technical Site Manager συνολικού προϋπολογισμού 4.412.803 € για το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS).

Αναφορές (Citations) στο Επιστημονικό Έργο

 • Το επιστημονικό του έργο τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης όπως προκύπτει από τις αναφορές (citations) και το συντελεστή απήχησης (Impact Factor) των επιστημονικών περιοδικών στα οποία έχει δημοσιευτεί. Ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών στο ερευνητικό έργο του προκύπτει από αναζήτηση στις ακόλουθες βάσεις:Google Scholar, Scopus, Research Gate

Βραβεία – Διακρίσεις

 • Το ερευνητικό έργο e-CUSTOM (A web based collaboration platform for mass customization) στο οποίο ήταν Co–Principle investigator και συντονιστής (Project Manager) αξιολογήθηκε ως Success Storyμεταξύ 98 συνολικά Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και παρουσιάστηκε στην ημερίδα FoF Impact Workshop (11, 12-03-2013, Βρυξέλλες) http://www.ecustom-project.eu/
 • Η δημοσίευσή του “G. Michalos, S. Makris, N. Papakostas, DMourtzis, G. Chryssolouris, 2010, Automotive assembly technologies reviewchallenges and outlook for a flexible and adaptive approach, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol. 2, Issue 2, pp. 81-91 συνέβαλε στον τομέα της φαρμακολογίας και της ανοσολογίας, καθώς αναφέρθηκε στα άρθρα “Bruce L. Levine and Carl H. June, 2013, Perspective: Assembly line immunotherapy, Nature 498, S17 (27 June 2013) DOI: http://dx.doi.org/10.1038/498S17a, Published online 26 June 2013”, το οποίο δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Nature (Impact Factor 43.769) (http://www.nature.com/nature/journal/v498/n7455_supp/full/498S17a.html#affil-auth) και “Michael Kalos and Carl H. June, 2013, Adoptive T Cell Transfer for Cancer Immunotherapy in the Era of Synthetic Biology, Immunity 39/1: 49-60”, το οποίο δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Immunity (Impact Factor 22.845). (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761313002860)
 • Η δημοσίευση του D. Mourtzis, M. Doukas, “Decentralized Manufacturing Systems Review: Challenges and Outlook”, Logistics Research, Open Access, Springer, ISSN: 1865-0368, (2012), Vol. 5, No. 3-4, pp 113-121, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12159-012-0085-x   συνέβαλε στον τομέα της κυτταρικής βιολογίας καθώς αναφέρθηκε στο άρθρο ¨Harrison, R. P., Ruck, S., Medcalf, N., & Rafiq, Q. A. (2017). Decentralized manufacturing of cell and gene therapies: Overcoming challenges and identifying opportunities.¨ Cytotherapy, 19(10), 1140-1151, το οποίο δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Cytotherapy (Impact Factor: 3.203) http://www.celltherapyjournal.org/article/S1465-3249(17)30632-1/abstract
 • Η δημοσίευση του G. Chryssolouris, K. Efthymiou, N. Papakostas, D. Mourtzis, A. PagoropoulosFlexibility and Complexity: is it a trade off?”, International Journal of Production Research, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2012.761362, 50th Volume Anniversary,(2013), Vol. 51, No. 23-24, pp. 6788-6802, συμπεριελήφθη στον επετειακό τόμο για τα 50 χρόνια του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “International Journal of Production Research
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο Industrial Technologies 2014 – Smart Growth through Research and Innovation, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 σύνεδροι και διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (9-11 April 2014, Athens, Greece) με αντικείμενο: The Teaching Factory – The development and pilot implementation of a novel educational paradigm for Europe. http://www.industrialtechnologies2014.eu/wp-content/uploads/2014/04/S12_DimitrisMourtzis.pdf
 • Προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής στο “2nd CIRP Sponsored Conference on Robust Manufacturing Control” στο πεδίο “Design and planning of manufacturing networks for mass customization and personalization”, 07-09 Ιουλίου 2014, Βρέμη, Γερμανία, URL: http://www.jacobs-university.de/sites/default/files/uploaded_files/RoMaC_2014_Conference_Booklet.pdf
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στο Σεμινάριο της VIOHALCO “Industry 4.0 and Digital Manufacturing Platforms”, με θέμα: “Industry 4.0 – An Introduction” 29 Ιουνίου 2017, Αθήνα
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στο ΩVISION & DASSAULT SYSTEMES Event, με θέμα: “Industry 4.0 from buzz to reality”, 6 Ιουλίου 2017, Αθήνα (https://www.cst.com/-/media/files/agenda/agendas-2017/3dexperience-seminar-agenda-athens.ashx?la=en&hash=AD57A04D0D52CE16CFFA2F6D340A3B1FA6902E30)
 • Η δημοσίευση του A.Y.C. Nee, S.K. Ong, G. Chryssolouris, D. MourtzisAugmented Reality Applications in Design and Manufacturing, CIRP Annals-Manufacturing Technology, (2012), Vol. 61, No. 2, pp. 657-679, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2012.05.010, έχει γίνει αναφορά σε πάνω από 451 δημοσιεύσεις, Google Scholar – Link:https://scholar.google.gr/scholar?cites=2037019102124514968&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=el
 • “Industry 4.0”, Διάλεξη στο πρόγραμμα IPODIA (https://ipodia.usc.edu/)   με συμμετοχή των: Πανεπιστήμιο Πατρών, Technion Israel Institute of Technology, and RWTH Aachen University-Germany31.12. 2016, Πάτρα
 • “Flexibility and Customisation”, Διάλεξη στο πρόγραμμα IPODIA (https://ipodia.usc.edu/), με συμμετοχή των: Πανεπιστήμιο Πατρών, Technion Israel Institute of Technology, and RWTH Aaachen University-Germany05.12.2016, Πάτρα
 • Industry 4.0 paradigm and its impact on future technology innovation” Διάλεξη στο πρόγραμμα IPODIA (https://ipodia.usc.edu/) με συμμετοχή των: Πανεπιστήμιο Πατρών, Technion Israel Institute of Technology, RWTH Aaachen University-Germany, National Autonomous University of México, University of Southern California, 13.12.2017, Πάτρα
 • Cloud Technologies, Quality of Services and IoT”, Διάλεξη στο πρόγραμμα IPODIA (https://ipodia.usc.edu/), με συμμετοχή των: Πανεπιστήμιο Πατρών, Technion Israel Institute of Technology, RWTH Aaachen University-Germany, National Autonomous University of México, University of Southern California, 14 Νοεμβρίου 2017, Πάτρα
 • Το άρθρο “Digital Manufacturing: History, Perspectives and Outlook που δημοσιεύθηκε στα Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture (Impact Factor: 1.445 (2018), ήταν το άρθρο με τα περισσότερα downloads το 2010 στο ίδιο περιοδικό (μεταξύ όλων των άρθρων που δημοσιεύθηκαν το 2009 και το 2010).
 • Έχει προσκληθεί (2019) ως Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Professor) στο Τμήμα Industrial and Manufacturing Systems Engineering του Πανεπιστημίου Beihang, Κίνα.
 • Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές σε επίπεδο Πανεπιστημίου, Περιφέρειας (Π.Δ.Ε.) Δυτικής Ελλάδας, Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, Εργαστηρίου Δυναμικής Μηχανών και Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Συμμετοχή και τερματισμός στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών τα έτη: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, και 2014.
 • Κάτοχος Διπλώματος Ιστιοπλοΐας και Αθλητών Ανοιχτής Θαλάσσης (Α/Α 1991)